המרכז לסיינטולוגיה ישראל - זכויות יוצרים

© 2014 המרכז לסיינטולוגיה ישראל. כל הזכויות שמורות. כל החומרים, שניתנים לרכישה באתר זה מוגנים על-ידי חוקים של זכויות יוצרים ועל-ידי הסכמים בין-לאומיים בנוגע לזכויות יוצרים. חומר זה מוקם באתר אינטרנט זה ברשות בעל זכויות היוצרים אך ורק למטרת צפייה בחומרים על-ידי משתמשים באתר זה. למשתמשים אין כל רשות לטעון או לשלוח או לשדר חומרים אלה באופן אלקטרוני או לשכפל אותם בכל צורה שהיא או בכל אמצעים שהם, אלקטרוניים או מכניים, לרבות איחסון מידע ומערכת איחזור נתונים, הקלטה, הדפסה או צילום. להלן הסימנים המסחריים וסימני השירות של דת הסיינטולוגיה בבעלות Religious Technology Center, לוס אנג'לס, קליפורניה, ארה"ב. ניתן רשות להשתמש בסימנים אלה על-ידי סניפי הארגונים של הדת והם נרשמו במדינות רבות בעולם. דיאנטיקה, ל. רון האברד, סיינטולוגיה, סמל סיינטולוגיה בעיגול, סמל סיינטולוגיה הינם סימנים מסחריים וסימני שירות בבעלותו של RTC ונמצאים בשימוש באישורו.